آدرس دفتر مركزي: تهران- نیاوران - خیابان شهید باهنر– چهار راه مژده – شماره 354- طبقه سوم

تلفكس:  22744155(021) - 22741955(021) - 22744284(021) - 22321300(021)

آدرس دفتر شهرستان: دليجان، خیابان طالقاني

تلفن:  4228882 - 0866

تلفن همراه: 09122587830 (عباس محسني)

پست الكترونيكي: info@absun.ir,absun_palayesh@yahoo.com

وب سایت:  www.absun.ir

 
 
 
 
نقشه سایت